Khóa học bao gồm sáu chủ đề: “Ngắn gọn lịch sử cờ vua”, “ký hiệu cờ vua”, “giá trị của các quân cờ”, “Kỹ thuật chiếu hết Vua đơn độc”, “chiếu hết không thí quân”, “Đòn phối hợp trong cờ vua”. Khóa học sử dụng các phương pháp đơn giản nhất để hiện thực hóa ưu thế lực lượng và ưu thế thế trận. Kết quả quan trọng trong việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản cờ vua là khả năng tạo lập cờ thế chiếu hết.

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC
1. NGẮN GỌN VỀ LỊCH SỬ CỜ VUA.
2. KÝ HIỆU CỜ VUA.
Ký hiệu hàng ngang và cột dọc,đường chéo, quân cờ. Ghi chép một ván cờ.
3. GIÁ TRỊ CỦA CÁC QUÂN CỜ.
Giá trị các quân cờ. So sánh sức mạnh các quân cờ. Đạt được ưu thế lực lượng. Cách thức phòng thủ.
4. KỸ THUẬT CHIẾU HẾT VUA ĐƠN ĐỘC.
Hai Xe chống Vua. Hậu và Xe chống Vua. Vua và Hậu chống Vua. Vua và Xe chống Vua.
5. CHIẾU HẾT KHÔNG THÍ QUÂN.
Thế cờ giáo khoa chiếu hết hai nước trong khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc. Phòng thủ khỏi chiếu hết.
6. ĐÒN PHỐI HỢP TRONG CỜ VUA.
Chiếu hết có thí quân (đòn phối hợp chiếu hết). Các loại đòn phối hợp cơ bản: tiêu diệt quân bảo vệ; đánh lạc hướng; thu hút; phong tỏa; giải phóng ô, đường; tiêu diệt phòng thủ, v.v. Đòn phối hợp đạt ưu thế lực lượng.
THỰC HÀNH CHƠI CỜ
Mỗi bài học, trẻ em sử dụng kiến thức có được chơi cờ với bạn bè.
Đến cuối khóa học, trẻ em cần biết:
• ký hiệu hàng ngang, cột dọc, đường chéo, quân cờ;
• giá trị của quân cờ, sức mạnh tương đối của quân cờ
Kết thúc khóa học, trẻ em làm được:
• ghi chép lại ván cờ;
• Chiếu hết vua đơn độc bằng 2 Xe, bằng Hậu và Xe, bằng Vua và Hậu, bằng Vua và Xe;
• tiến hành đòn phối hợp cơ bản;
• chơi đúng giai đoạn khai cuộc.
Kết thúc khóa học, trẻ em tham gia giải đấu cuối khóa không tính thời gian (không sử dụng đồng hồ).